Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu

Symbol oferty
OR.2110.4.2021
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Rykach ul.Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania dokumentów
2021-07-27
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

f) minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach/instytucjach prowadzących sprawy z zakresu promocji, kultury, sportu,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na samodzielnym stanowisku promocji, kultury i sportu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o sporcie, o działalności pożytku publicznego, o bezpieczeństwie imprez masowych, kodeksu postępowania administracyjnego,

b) mile widziane umiejętności redakcyjne,

c) umiejętność sporządzania opracowań oraz pozyskiwania informacji,

d) znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym,

e) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietów Office,

f) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, staranność, komunikatywność,

g) doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje pozabudżetowe i realizowaniu projektów dofinansowywanych ze środków UE,

h) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zakres obowiązków
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu zajmuje się organizacją promocji powiatu, organizacją
  i upowszechnianiem kultury, sportu i turystyki. Do podstawowych zadań Stanowiska należą sprawy związane
  z realizacją zadań powiatu w zakresie promocji powiatu, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
  zabytkami,  kultury fizycznej, turystyki i sportu, w tym w szczególności: 

 

1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;

2) opracowywanie materiałów promocyjnych na stronę www.ryki.powiat.pl;

3) prowadzenie Kroniki Powiatu;

4) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu;

5) współpraca z mediami;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury i sportu;

7) przygotowywanie i wdrażanie projektów w zakresie kultury, promocji i sportu oraz pozyskiwanie środków na ich realizację;

8) współpraca z innymi komórkami starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie      kultury, promocji i sportu, w tym  projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

9) organizowanie oraz współdziałanie z innymi komórkami starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym;

10) prowadzenie zadań powiatu w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

11) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

12) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od podmiotów prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

13) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

14) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

15) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

16) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej;

17) podejmowanie działań zapewniających promocję twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego;

18) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

19) ochrona dóbr kultury w zakresie określonym w przepisach o ochronie dóbr kultury;

20) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Powiatu;

21) promocja rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych;

22) prowadzenie spraw stypendiów za osiągnięcia kulturalne i sportowe;

23) organizowanie otwartego konkursu ofert w przypadku wspierania oraz powierzania zadań z zakresu kultury i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami;

 1. Do zadań Stanowiska należy również:

1) przygotowywanie projektów dokumentów do budżetu powiatu;

2) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji celowych;

3) planowanie i bieżące prowadzenie budżetu;

4) realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

5) zamówienia publiczne z zakresu realizowanych zadań;

6)  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami sił zbrojnych, służbami, inspekcjami i strażami w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa publicznego.

Wymagane dokumenty
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem,
 3. kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru,
 4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. kserokopie świadectw i dokumentów stwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności, (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 8. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na samodzielnym stanowisku ds. promocji, kultury i sportu,
 10. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony  w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: Oświadczenie o wyrażeniu zgody Staroście Ryckiemu na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Rykach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.),
 11. podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach  w celu rekrutacji i zatrudniania (Klauzula informacyjna w załączniku),
 12. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń, bądź tłumacza przysięgłego.
Warunki pracy
 1. Informacja o warunkach pracy:

1)  stanowisko urzędnicze, praca administracyjno – biurowa, a także możliwość pracy w terenie ze względu na  

      organizację spotkań, wydarzeń oraz imprez wynikających z zakresu działań Powiatu Ryckiego,

2)  miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,

3)  wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Rykach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu do dnia 27 lipca 2021 r.

 

Uwagi
 1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rykach spryki.bip.lubelskie.pl

Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu z zakresu znajomości przepisów ww. ustaw.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w kadrach (pok. 118) w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia naboru (za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru).


Anna Żaczek zam. w Leopoldowie

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Noworol
Dodano do BIP dnia 16-07-2021 14:31:53