Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Symbol oferty
OR.2110.5.2021
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Rykach ul.Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki
Data ogłoszenia
2021-10-07
Termin składania dokumentów
2021-10-18
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

f) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

h) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, o finansach publicznych, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zdrowia psychicznego, o pomocy społecznej, o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietów Office,

b) bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, staranność, komunikatywność,

c) znajomość zagadnień związanych z: finansowaniem zadań publicznych, funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej,

d) wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego,

e) znajomość tematyki z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość,

f) predyspozycje: umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiednie planowanie i organizacja pracy, inicjatywa.

Zakres obowiązków

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kierowanie i nadzór nad całokształtem spraw wynikających z zakresu działania wydziału.

2) Planowanie pracy w zakresie działania Wydziału.

3) Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowych jednostek oświatowych i pomocy społecznej.

4) Sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych.

5) Wdrażanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych w zakresie organizacji pracy.

6) Ustalanie zakresów czynności zatrudnionych w nim pracowników,

Wymagane dokumenty

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem,

3. kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru,

4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

6. kserokopie świadectw i dokumentów stwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności, (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

7. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

8. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: Oświadczenie o wyrażeniu zgody Staroście Ryckiemu na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Rykach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.),

11. podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach w celu rekrutacji i zatrudniania (Klauzula informacyjna w załączniku),

12. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń, bądź tłumacza przysięgłego.

Warunki pracy

5. Informacja o warunkach pracy:

1) kierownicze stanowisko urzędnicze, praca administracyjno – biurowa,

2) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,

3) wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Rykach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych” do dnia 18 października 2021 r. do godz. 14:00.

Uwagi

8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

Rodzaj umowy: umowa o prace w wymiarez 1 etat. Zatrudnienie od 01.11.2021 r.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, będą informowani o kolejnym etapie naboru drogą mailową lub telefonicznie. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w kadrach (pok. 118) w terminie 15 dni roboczych po upływie 3-ch miesięcy od dnia umieszczenia informacji o wyniku naboru.

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Noworol
Dodano do BIP dnia 07-10-2021 09:19:43