Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kłoczew (zatrudnienie od 01.04.2022 r.)

Symbol oferty
OR.2110.7.2021
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Rykach ul.Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki
Data ogłoszenia
2021-11-18
Termin składania dokumentów
2021-12-15
Wymagane wykształcenie
 1. wykształcenie wyższe geodezyjne;
Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe geodezyjne;
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw,
 8. sprawne posługiwanie się programami komputerowymi: MS Word, Excel, Open Office,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kłoczew,
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy  w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie w wykonywaniu zadań w administracji geodezyjnej w samorządzie powiatowym,
 3. umiejętność obsługi programów: EWOPIS, EWMAPA, OŚRODEK i LEX,
 4. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane na podstawie art. 43 pkt 1i pkt 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zakres obowiązków
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kłoczew,
 2. udostępnienie danych ewidencyjnych w postaci udzielania informacji, wypisów, wyrysów, kopii map ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeń,
 3. przyjmowanie i obsługa wniosków kierowanych do starostwa a dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
 4. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 5. sporządzanie zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków,
 6. zawiadamianie o dokonanych zmianach np. organy podatkowe, Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostki statystyki publicznej itp.,
 7. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości i udzielanie informacji objętych tym rejestrem,
 8. sporządzanie dokumentów obliczenia opłat za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wymagane dokumenty
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru,
 4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. kserokopie świadectw i dokumentów stwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 8. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kłoczew,
 10. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: Oświadczenie o wyrażeniu zgody Staroście Ryckiemu na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Rykach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j. z późn. zm.);
 11. podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach w celu rekrutacji i zatrudniania (klauzula informacyjna w załączniku),
 12. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń, bądź tłumacza przysięgłego.
Warunki pracy
 1. Informacja o warunkach pracy:

1) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,

2) wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo),

3) charakter pracy: praca biurowa.

Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1 etat.

Zatrudnienie od 01.04.2022 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Rykach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kłoczew w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości” do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 14:00.

Uwagi
 1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, będą informowani o kolejnym etapie naboru drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rykach spryki.bip.lubelskie.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w kadrach (pok. 118) w ciągu 15 dni roboczych po upływie 3-ch miesięcy od dnia umieszczenia informacji o wyniku naboru.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Noworol
Dodano do BIP dnia 18-11-2021 13:05:31