Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Starostwo Powiatowe w Rykach - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul.Leona Wyczółkowskiego 10a
08-500 Ryki
Powiat Rycki
Telefon
/081/86-57-450
Fax
/081/ 86-51-966
E-mail

Strona internetowa

Dodatkowe informacje

 

Starostwo Powiatowe w Rykach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

 

REGON: 431029205 NIP: 716-22-72-057

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Rykach:

 

 

Subkonto dochodów budżetu powiatu: 75 8724 0005 2001 0005 6515 0004

 • opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),

 • opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,

 • opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

 • wpłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,

 • opłaty za wydanie kart wędkarskich,

 • opłaty za Dzienniki Budowy,

 • opłaty za nabycie nieruchomości,

 • opłaty za wyrysy i wypisy,

 • opłaty za wypisy z rejestru gruntu,

 • opłata za mapy ewidencyjne,

 • opłata za mapy zasadnicze,

 • opłata za wgląd do dokumentacji geodezyjnej,

 • opłaty za czynsz i media,

 • opłaty za sporządzenie kserokopii.

Istnieje możliwość dokonania płatności bezgotówkowych za pośrednictwem terminala płatniczego znajdującego się w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach.

 

UWAGA: Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 numer rachunku: 76 8724 0005 2001 0000 4952 0005

 

Subkonto dochodów Skarbu Państwa: 05 8724 0005 2001 0005 6515 0003

 • opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

 • opłata za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,

 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

Rachunek sum depozytowych: 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002

 • wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 • dzierżawa obwodów łowieckich.

 

 

 • Starosta, Wicestarosta, Powiatu przyjmują interesantów w każdy czwartek w godzinach 7:15 - 10:00. Sekretarz oraz naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków  każdego dnia pracy urzędu.
 • Skargi i wnioski wpływające do Starostwa oraz zgłaszane podczas przyjęć interesantów przez Starostę, Wicestarostę przekazuje się do właściwej komórki w celu rozpatrzenia i załatwienia.
 • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek
  i przyjmujący zgłoszenie.
 • Odpowiedź na skargę lub wniosek winna zawierać wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub propozycji zawartych we wniosku oraz jednoznaczną informację o podjętych rozstrzygnięciach.

 

Informacja o nr NIP i REGON POWIATU RYCKIEGO

NIP: 5060019023 REGON: 431019448

 

PLATFORMA ZAMÓWEŃ PUBLICZNYCH

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Filipek Piotr
Data wytworzenia informacji:
09-05-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Filipek Piotr
Dodano do BIP dnia:
09-05-2024 09:53:42