Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

geolog powiatowy (umowa o pracę w celu zastepstwa)

Symbol oferty
OR.21110.1.2019
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Rykach ul.Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki
Data ogłoszenia
2019-01-31
Termin składania dokumentów
2019-02-28
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe geologiczne

Wymagania związane ze stanowiskiem

1)       obywatelstwo polskie,

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       wykształcenie wyższe geologiczne,

7)       co najmniej 5 – letni staż,

8)       znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie zadań będących
w kompetencji starosty,

9)       znajomość procedur administracyjnych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Zakres obowiązków

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań należących do właściwości starosty jako właściwego organu koncesyjnego i właściwego organu administracji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126).             

Warunki pracy
  1. 1.   miejsce pracy: siedziba Starostwa Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,
  2. 2.   wymiar czasu pracy: 1/5 etatu (8 godzin tygodniowo,
  3. charakter pracy: praca biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

Uwagi

 

umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej  nieobecności w pracy w wymiarze 1/5 etatu.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Noworol
Dodano do BIP dnia 01-02-2019 12:30:07