Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Symbol oferty
OR.2110.3.2019
Jednostka ogłaszająca
Starostwo Powiatowe w Rykach ul.Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania dokumentów
2019-08-16
Wymagane wykształcenie

a)       wykształcenie średnie geodezyjne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku do spraw ewidencji gruntów i budynków,

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

d)       nieposzlakowana opinia;

e)       wykształcenie średnie geodezyjne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku do spraw ewidencji gruntów i budynków,

f)        co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,

g)       Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postepowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw,

h)       Sprawne posługiwanie się programami komputerowymi: MS Word, Excel, Open Office,

i)         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi,

j)         Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.

 

 1. 2.  Wymagania dodatkowe:

a)       Wykształcenie wyższe geodezyjne,

b)       umiejętność obsługi programów: EWOPIS, EWMAPA, OŚRODEK i LEX,

c)       uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane na podstawie art. 43 pkt 1i pkt 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zakres obowiązków

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)       prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

b)       udostępnienie danych ewidencyjnych w postaci udzielania informacji, wypisów, wyrysów, kopii map ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeń,

c)       aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków,

d)       przyjmowanie i obsługa wniosków kierowanych do starostwa a dotyczących ewidencji gruntów i budynków,

e)       prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

f)        sporządzanie zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków,

g)       zawiadamianie o dokonanych zmianach np. organy podatkowe, Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostki statystyki publicznej itp.,

h)       prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości i udzielanie informacji objętych tym rejestrem,

i)         sporządzanie dokumentów obliczenia opłat za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty
 1. 4.       Wymagane dokumenty:
  1. Oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
  2. List motywacyjny,
  3. Życiorys (CV),
  4. Kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru,
  5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  6. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  7. kserokopie świadectw i dokumentów stwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  9. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków,
  11. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: Oświadczenie o wyrażeniu zgody Staroście Ryckiemu na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Rykach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j. z późn. zm.);
  12. podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach w celu rekrutacji i zatrudniania (klauzula informacyjna w załączniku),
  13. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń, bądź tłumacza przysięgłego.
Warunki pracy

5. Informacja o warunkach pracy:                                                                                                                       

1) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,

2) wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo),

3) charakter pracy: praca biurowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Rykach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości” do dnia 16 sierpnia 2019r. do godz. 15:30.

Uwagi

8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

UWAGA: warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rykach spryki.bip.lubelskie.pl

Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu z zakresu znajomości przepisów ww. ustaw.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w kadrach (pok. 118) w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia naboru (za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru).


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Noworol
Dodano do BIP dnia 02-08-2019 10:44:09